Hva er kultur?

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Ord som "kultur" og "fritid" bruker vi alle sammen ofte, og det virker umiddelbart selvfølgelig at vi alle legger samme betydning i ordene. Men når vi tenker nøyere etter rommer både kultur og fritid mye forskjellig, samtidig som det er ord som endrer betydning ettersom samfunnet endrer seg. Kultur er både noe som sier noe om hvem vi er og det handler om de aktivitetene vi deltar i. Jack Lang, en tidligere fransk kulturminister sier at kultur er "uunnværlig; fordi den appellerer til kreativitet, fantasi og individets, gruppens og nasjonens evne til å stille spørsmål ved vedtatte sannheter, ved å rokke ved vante og bekvemme tankemønstre, som av og til er for lettvinte, til å finne opp modeller, til å forstå nåtiden for bedre å forutse og forberede fremtiden". Kultur skapes av oss alle, det er ikke noe som bare "er".

Kultur; en menneskerettighet

Hva hadde livet vært uten kultur og mulighet til kulturutfoldelse? Vi kan vel fort bli enig om at livet til hver og en av oss hadde blitt veldig mye "fattigere". Kultur er så viktig at menneskerettighetene har fastslått at alle skal ha rett til å delta i et aktivt kulturliv. Dette går tydelig frem av FNs standardregel 10 - Kultur

"Statene skal sikre at mennesker med funksjonshemning inkluderes og
kan delta i kulturelle aktiviteter på lik linje med andre."


Også i det norske lovverket ser vi at det å ha et meningsfylt liv gjennom kultur og aktivitet ses på som grunnleggende viktig. I Lov om sosiale tjenester § 1-1 b) står det at formålet med loven er "å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre". Og i  forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie står det i Kap. III Om beboernes rettigheter §4-4 at "Beboerne skal ha adgang til å dyrke sine interesser og forme sin tilværelse som de ønsker i den utstrekning det er forenlig med den medisinske behandling, drift av boformen og av hensynet til andre beboere". 

   På hvilken måte forteller lovverket at alle mennesker har rett til å utøve kulturaktiviteter?
  • Lov om sosiale tjenester slår fast at kommunen plikter å legge til rette for at hver enkelt skal kunne delta på kulturaktiviteter

    Dette er bare delvis rett. Når det står i Lov om sosiale tjenester at formålet er: ”å bidra til at den enkelte skal få mulighet for å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre”, utløser denne paragrafen ikke i seg selv en rett til den enkelte innbygger. Formålsparagrafen er en rettesnor for kommunen som viser hvordan kommunen skal tilrettelegge sin virksomhet slik at formålsparagrafens intensjoner blir nådd.

  • Det finnes ingen lovparagraf som gir befolkningen rett til kulturdeltakelse.

    Dette stemmer delvis. Det er ingen lovparagrafer som gir den enkelte innbygger rett til kulturdeltakelse. Men både i Lov om sosiale tjenester, Kulturloven, Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, og at Norge har vedtatt å følge FN’s menneskerettigheter, gir en klar pekepinn på at forholdene skal legges slik til rette at også mennesker med utviklingshemming skal kunne delta i kulturaktiviteter.

  • Lovverket gir ingen rett, men antyder og gir føringer for offentlige myndigheter for hvordan de skal tilrettelegge sin virksomhet slik at alle skal kunne delta på kulturaktiviteter.

    Dette er riktig! 

 

   Refleksjonsoppgave
  • Diskuter i personalgruppen hvilken betydning kultur har for dere og hvordan dere benytter dere av ulike kulturelle aktiviteter.