Avslutning

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

I dette kapittelet har vi tatt utgangspunkt i at selvstendighet dreier seg om en mulighet til å gjennomføre sine ønsker om fritidsprosjekter i samspill mellom indre og ytre betingelser. Det handler om tanker, valg og handlinger, og omgivelsenes oppfatninger og tilrettelegging for selvstendig fritid. Vi har tatt del i fire jenters erfaringer med et selvstendig liv på fritid. Jentene lever det Gustavsson (1998) kaller det moderne hverdagslivets naturlige segregering. Det betyr at de velger fritidsaktiviteter som de mestrer med og uten hjelp, og som de har interesse av. Hjelp som er nyttig og nødvendig for å delta i aktiviteten oppfatter jentene som positivt. Fritidsaktivitetene er først og fremst tilrettelagte organiserte og selvorganiserte aktiviteter. Et annet hovedtrekk er at de velger aktiviteter hvor de finner felleskap med andre som oppfattes som likesinnede venner.


Ut fra jentenes oppfatning ser det ut som at for å ha selvstendig fritid, er det vesentlige å drive med aktiviteter som en trives med, og ha kompetanse til å mestre med hjelp av egne forutsetninger og betingelser i omgivelsene. Det vil si å være inkludert i sosiale felleskap som en selv ønsker å delta i. I den sammenheng er det viktig med valg og mestring ut fra indre og ytre betingelser, anerkjennelse for den en er og fellesskap med likesinnede. Jentenes tanker og erfaringer skiller seg neppe fra det mennesker i sin alminnelighet er opptatt av i forhold til en selvstendig fritid og fritidsaktiviteter. 


 

   I dette kapitlet har du befattet deg med fire unge jenters erfaringer med å leve et selvstendig liv på fritid. Et siste spørsmål du kan stille deg er hvilken betydning dette kan ha for ditt arbeide. Her følger forslag på spørsmål du kan tenke gjennom, og gjerne diskutere med dine kollegaer. Har du andre spørsmål - diskuter gjerne de også.

 1. Hvilke fritidsaktiviteter deltar menneskene du arbeider med i?
 2. Hva tror du er deres begrunnelser for valg av fritidsaktiviteter?
 3. Hvilken betydning mener du at fritid og fritidsaktiviteter har for menneskene du arbeider med?
 4. Hvilke oppfatninger har du om at selvstendighet er en sentral verdi når det gjelder fritid og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming?
 5. Hvilke problemstillinger mener du kan oppstå når selvstendighet er en sentral verdi? 
 6. Diskuter med en kollega hvilke utfordringer du mener det er for at de personene du arbeider med, skal ha muligheter for å ha en selvstendig fritid?

Hvordan kan du være med å legge til rette for selvstendig fritid?

   HAR DU FÅTT ØKT:

 • Bevissthet om betydningen av å ha en selvstendig fritid
 • Kunnskap om innholdet i begrepet selvstendighet.
 • Kunnskaper om ulike former for fritidsaktiviteter
 • Kunnskap om begrunnelser for selvstendige valg
 • Kunnskap om fritidsaktivitetenes betydning for et selvstendig liv
 • Forståelse for betydningen av felles erfaringer
 • Kompetanse til å bruke jentenes erfaringer i eget arbeid
 • Kompetanse til å være en støtte for at mennesker med utviklingshemning har en selvstendig fritid

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom dine tester og refleksjonsoppgavebesvarelser en gang til.

   Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst: Marit Kollstad

Foto:
Side: "Selvstendig fritid". Foto:
Side: "Selvstendighet -hva er det?". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Fritid og fritidsaktiviteter -organisering og selvorganisering". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Valg av fritidsinteresser". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Valg av fritidsinteresser". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Fritidsaktivitetenes betydning". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Fellesskap -mestring og likhet". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Avslutning". Foto: Mikkel Hegna Eknes.Video:
Ingen

Redaktør:
Rikke Gürgens Gjærum

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

 

 

 

Kommentarer

Viktig at psy.utv.h har fritidsaktiviteter. Komme seg ut å sjå andre, bli kjendt med andre omgivelser.

Ofte bur og arbeider dei saman

Tilrettelagt fritidsaktiviteter kan go positiv mestringsopplevelse, økt sosial kompetanse samt økt livskvlitet i form av en meningsfyllt fritid. 

Fritidsaktiviteter gir økt trivsel og Det er godt å komme ut fra boligen sin og se og snakke med andre. Økt trivsel smitter. 

Tilretteleggelse gir god trygghet.Vi er mye ute på tur.Min fritidskontakt er veldig glad i å ta bilder. Hun sier selv at hun blir mer positiv,får ny livsgnist av å være sammen med meg å det vi gjør sammen.

Fritid er viktig for mestringsfølelsen, selvvfølelesen og sosial rolle.

Det er veldig viktig fritid aktivetet for barn,unge,eldre, og fungsjonhemmande. Eg bruke mye tid på tur,musikk,håndarbeider med utviklingshemmande. Fritid aktiv skal gir godt humør,sosial kompetanse,gode venskap,når vi er sammen med andre.Det økt selvfølelsen,selvtilitt,selvstendig.

Får å gi trygghet når man skal velge fritidsaktivitet er det viktig å avtale på forhånd hva man skal gjøre og når ting skal bli gjort. Beboer skal føle trygghet og vite at ved klokkeslettet skal han/hun få være med aktivitet.

 

 

 

Viktig med å tilrettelegge fritidsaktiviteter f.ek faste dager i uka.

Fritid er bra. Det er viktig at deg vil og har interesse for forskjellige aktiviteter. Nokre ganger kan ha fritid felles med andre . Det er opp til hva type aktivitet som skal utøves.

Fritidsaktiviteter opprettelse vennskap med andre som har felles interesser.Det sosial nettverk,delta i fritidsaktiviteter og et sosialt liv, utfordring lyst og glede for mennesker som utviklingshemming.

Fritid er viktig for oss alle. Det er ved å gjera kjekke ting som gir oss oppleving av meistring at me utviklar oss og "veks" :-)

 

 Det vil si å være inkludert i sosiale felleskap som en selv ønsker å delta. 

Fritid er bra, det er viktig at jeg og har intersse for forskjellige aktiviteter. fritidsaktiviteter gir økt trivsel.

lærerik

Fritid er tida utenom arbeid, da jeg kan gjøre som jeg vil. Det er veldig viktig for mestringsfølelsen, selvfølelsen, selvstendig. Fritid aktivitet er bra for gode vennskap. 

Fritid er viktig for mestringsfølelsen, selvvfølelesen og sosial rolle.

Fritid er veldig viktig for oss alle. Sosial er noe vi alle trenger og være. Dette handler om både selvbildet vårt og vår sjenerelle hverdag.

Fritid er viktig for å utvikle selstendighet slik at dette bidrar til mestering og fritidsvalg , ikke minst skape felleskap. Fritid er en del av Sosialt liv. det er viktig for alle som helsepersonel legge til rette de nodvendige ressurrser og fritidsaktiviteter for de som bestemmer seg selv til å være med . fritidsaktiviteter gir glede og mestering og forebygger isolasjon og ensomhet.Fritidsaktiviteter går på helsefremme og salutogenese. det betyr si at fritidsaktiviteter gir helse.

Jeg legge til rette for selvstendig fritid ved å hjelpe og oppmuntre dem til å velge fritidsaktiviteter, uavhengig av hvem som helst, aktiviteter som de liker, ønsker å gjøre alene eller med andre. Det er viktig å motivere og støtte dem til å oppnå sine mål, og bli det de vil bli.