Treningskontakt

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

"Treningskontakt" er en ny måte å organisere tjenestetilbudet støttekontakt på, når fysisk aktivitet er ønsket. Tilbudet har mange likhetspunkter med arbeidsformene i metoden "Fritid med bistand", og kan gis individuelt eller i gruppe.

 

Målet er at den enkelte kan overta ansvar for egen trening i selvvalgte aktivitetstilbud. Kommunene kan gjennom intensjonsavtaler med idrettslag og andre aktuelle organisasjoner sikre deltakere som trenger det en individuell oppfølgning også etter vedtaksperioden. Noen av deltakerne ønsker ikke dette, eller har behov som innebærer at en må finne frem til andre måter å organisere dette tilbudet. En løsning kan være å etablere en fast aktivitetsgruppe som sikrer muligheten til å trene sammen med andre.Personer som engasjeres som treningskontakt må gjennomføre et kurs som avsluttes med en eksamen.

 

  Lag en presentasjon for en arbeidskollega, en venn eller et familiemedlem der du forklarer hvordan en kan tilby et vedtak om støttekontakt innenfor de tre hovedløsningene. Bruk stikkord og forbered deg litt i forkant.

  HAR DU FÅTT ØKT:

  • forståelse av hva som ligger i begrepet fritid
  • forståelse for utfordringene som ligger mellom idealene og realitetene knyttet til å tilrettelegge fritid for andre.
  • bevissthet om hvordan en kan sikre selvbestemmelse
  • kjennskap til støttekontakttjenesten og hvordan denne kan tilbys innenfor tre hovedløsninger

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom dine tester og refleksjonsoppgavebesvarelser en gang til.

  Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

   Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst: Anders Midtsundstad

Foto:
Side: "Støttekontakt, kultur og fritidsdeltagelse". Foto: 
Side: "Fritiden". Foto: Hanne Engelstoft Lund 
Side: "Idealer og realiteter på fritidsarenaen". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Selvbestemmelse". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Støttekontakttjenesten - tre hovedløsninger". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Fritid med bistand". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Treningskontakt". Foto: Hanne Engelstoft Lund.


Video:

Redaktør:
Rikke Gürgens Gjærum

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

 

 

Kommentarer

Fritid er utrulig viktig for brukarar med utviklingshemming. Både aktiv, fritid og innaktiv. Desverre har mi kommune ikkje mange nok støttekontaktar, og dei brukarar som bur i leiligheitar som er betjent av personale vert nedprioritert. Friluftstilbod for grupper er skore ned  til beinet og har forsvunnet på grun av dårlig kommuneøkonomi og lita forståing for brukaranes behov for oppleving.

Familien til brukeren skal finne noe altenative måte som f.eks, at de skal søke til starten om de trenger litt støtte penger for å støttekontakt. 

Fritid er tiden mer eller mindre fritt kan bestemme over selv og det er veldig viktig alla mennesker og på sikre alle deltakare selvvalgte aktiviteter.

Rett til støttekontakt er et hjelpetiltak kommunene er pålagt å ha.  I 1993 ble støttekontaktvirksomheten nedfelt i lov om sosiale tjenester samt lov om barneverntjenester.

Det finnes flere muligheter og denne ordningen kan tilrettelegges ut i fra hvilke behov det er snakk om. En kan benytte seg av individuell støttekontakt. Vil en delta i en aktivitetsgruppe er det fullt mulig og benytte seg av ordningen eller også om en onsker et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

En har også muligheten til å kombinere eks, individuell støttekontakt hvor en kan delta i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon.

Fritid med bistand blir i større grad benyttet til de som ønsker et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. Her fokuseres det på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i selvvalget fritidsaktiviteter .Her jobber man for at den enkelte deltaker på sikt skal bli inkludert i aktiviteten.

Treningskontakt er en mulighet for dem som ønsker fysisk aktivitet. Har mange likheter med ”Fritid med bistand” Dette kan gis individuelt eller i en gruppe. Her er målet at den enkelte på sikt kan klare seg selv og ta ansvar for sin egen trening i de treningstilbudene man velger.

Det kreves at kommunene fatter et vedtak som beskriver innhold og omfang av tiltaket ut i fra den enkeltes ønsker og behov.

Det er viktig for alle mennesker å kunne delta i en fritidaktvitet uansett hvilken livssituasjon de er i.

alle mennesker har rett til å kunne delta på frtidsaktiviteter og til å fylle fritiden sin med aktiviteter etter eget valg og ønske. De aller fleste aktivitetene kan tilpasses den enkelte og det er derfor ikke de fysiske utfordringene et meneske har som skal være bremsen.

 

Støttekontakten har en viktig rolle,eller kanskje mange viktige roller,er mer korrekt å si. Opprettholde det sosiale nettverket,følge på de forskjellige plasser brukeren har lyst å være med på. Men kanskje det vanskeligste er å finne ut av hva brukeren har lyst til og om det lar seg realisere.Hos Turid ble det veldig greit .Støttekontakten er med henne på inclub på tirsdag,så går hun på korøvelse sammen med ei fra frivillighetssentralen hvær 14.dag.

Det å treffe nye folk,få nye inpulser og oppleve at hun stadig mestrer mer og mer. 

Da føler hun at der er plass til henne også i hverdagen,og at der er oppgaver for henne også.

Noen erfaringer jeg har hatt er at det kan være litt vanskelig å finne støttekontakt til de som trenger det. Når så man finner noen så kunne det kansje ha vært lagt litt mer vekt på selve opplæringen rundt det å være stættekontakt.

Så skal en ikke glemme at det er utrolige mange støttekontakter som gjør en fantastisk jobb

Støttekontakter er veldig viktig. Da føler personen seg betydningsfull og kan ha et menneske for seg selv  og gjøre det en har lyst til.

Her er min presentasjon.

En menigsfull og positiv fritid.

Vi skal sørge for at gruppen vår får en mere meningsfull fritid.

* Vi kan velge mellom (individuell) støttekontakt. Dette betyr at mottaker får en annen person med seg på selvvalgte aktiviteter.

* Få tilbud om fritid med bistand. Altså at en annen person følger vedkommende inn i en selvvalgt fritids aktivitet, men etter en tid (når vedkommende har funnet seg til rette i fritidsaktiviteten.. bowlinggruppa/ folkedansgruppa/ makrame kurs gruppa/ sjakkgruppa el.lign.) trekker seg ut av aktiviteten, slik at vedkommende blir integrert som fullverdig medlem av gruppa.

* Eller blir blir satt i kontakt med en treningskontakt. Treningskontakt er en frivillig som i samarbeid med vedkommende. Deltakeren av denne treningskontakt avtalen, vil i større grad ansvarigholdes for å opprettholde aktiviteten på egen hånd. Dette er et opplegg som kan tilbys til enkelt personer, eller til grupper.

Det er viktig med en meningsfull fritid og jeg vil sterkt anbefale at en enten oppretter en støttekontakt, Fritid med bistang eller en treningskontakt. dette opplegget vil minske stigmatisering, øke livskvalitet og styrke en psykososial hverdag for gruppa vår.

Takk for oppmerksomheten.

Å få tilbud i sin fritid gjerne sammen med sin støttekontakt bør være en krav som alle beboer/bruker skulle ha hatt krav på.

 

 

 

Synd det er vanskelig å få tak i støttekontakter.Det er så stort behov for dette.Viktig at de som trenger det og være trygg med å komme ut og få et meningsfylt liv.

Det er bra har støttekontakt . De kan har sammarbeids med pårørende og personal som jobbe med den bruker. De kan tilby i fritid

Støttkontakten er veldig bra, følge brukeren har lyst å være med på,fritidaktiviter det er veldig viktig for brukerar med utviklingshemming.

Det viser seg at støttekontakt har stor betydning for å fremme trivsel og mestring I tilleg mot virke ensomhet og isolasjon. Et godt tilbud som gir positive erfaringer og opplevelser begge veier.

Støttekontaktar gjer ein god og viktig jobb :-)

Jobbar i støttekontakttenesta, og opplever at dei fleste ta slike oppdrag fordi dei har eit ynskje om å vera til støtte og hjelp for nokon som treng det - og ikkje berre for å tena pengar.

Eg vil ikkje seia at det er så få som ynskjer å bli støttekontakt - me har jamn søknad til oss. Det som er vanskeleg er å finna den rette til dei som treng det - at kjemien stemmer og at det kan vera kjekt og utbytterikt for begge. Det er mykje flott ungdom som tar på seg slike oppdrag, og desse gjer ein flott innsats. Me har òg mange vaksne, men dei kunne me hatt fleire av..

Dei fleste hos oss har individuelle støttekontaktar, men me har og fått i gang ulike grupper; treningsgrupper (på reninssenter), band for utviklingshemma, 2 eldretreff, hobbygruppe....

 

Det er viktig at kommunene har støttekontakt tilbud, men skulle ønske det var flere som ville være støttekontakt, for det virker som det er for få støttekontakter å ta av. 

Viktig at det gies mulighet til alle å kunne være sammen med andre og være med på aktiviteter.

Det er bra har støttekontakt . Fritid er utrulig viktig for brukaren med utviklingshemming og for all mennesker.

Det er viktig å være med på aktiviteter ,både sosialt og lærerikt. ønsker at det var flere støttekontakter, men det er viktig at kjemien stemmer.

lærerik

Støttekontakt innefor det tre høvedlosninger : 

- individuell støttekontakt

- deltakelse i en aktivitetsgruppe

- et individuelt tilbud i samarbeid med en frivilig organisasjoner. 

 

 

Personer med funksjonshemming ønsker, i like stor grad som alle andre, å ta del i samfunnet og føle tilhørlighet. Da er det viktig med gode tilbud og ordninger som støtter hver enkelts ønsker. Alle skal ha lik rett til fritidsaktiviteter! Sosial omgang øker livskvalitet, og gjør for mange hverdagen mer meningsfull.

 

Støttkontakten er veldig bra, følge brukeren har lyst å være med på,fritidaktiviter det er veldig viktig for brukerar med utviklingshemming.

Alle har rett til egen fritid, og det er utrolig viktig at alle kommuner tilbyr støttekontakttjenester slik at mennesker med ulike utfordringer kan få mulighet til å yte sin fritid og være med på ulike fritidsaktiviteter personen selv ønsker. Det er viktig for personens livskvalitet, selvbestemmelse og mestringsfølelse. 

Støttekontakt er veldig viktig for de som har behov for det.
Alle har rett til fritid, og da med en ekstra hjelpende hånd kan det gjøre så det gleder ett ekstra menneske hver dag. Det er ekstremt viktig at alle kommuner opprettholder og tilbyr støttekontakt for den enkelte som har dette behovet. Dette er mennesker med store ulike behov, både fysisk og psykisk. Noe av det viktigste her i livet er og opprettholde livvskvaliteten til ett menneske. La den enkelte være med og bestemme, og gi hver person en følelse av og mestre noe. 

Der er et veldig viktig hjelpe tiltak.

Alle har rett til fritid og støttekontakt gir en hjelpende hånd slik at et annet menneske for glede i aktiviteter de gjør.

Det er vikitg at kommunene forstetter og opprettholder og tilbyr støttkontakt for den enkelte som har behov for det.

Brukerene er mennesker som har forskjellige behov. Både fysisk og psykisk.

Fritid er aktuelle tiltak som gir masse glede til enkelte eller gruppe mennesker. alle har rett til det og det er en autonom, det betyr si at individuelle har full rett til å bestemme over seg selv. Støttekontakt er kun samarbeidspartner som må bidra en grundig rolle rundt brukere eller hjelpetrengende, støttekontakt må komme med flere forslag ut fra hjelpetrengendes ønske og behov. støttekontakt må finne andre frivillige organizasjoner som gir tilby de som trenge det. støttekontakt må hjelpe bruker slik at bruker får tilfresstillende omsorg og pleie både fysisk ,psykisk, åndelig og sosialt greie.

Frivillige organisasjoner er ansvarlige for å sikre meningsfull fritid for alle. Mennesker med utviklingshemming har rett til å få støtte som de trenger på fritiden at de kunne å delta i aktiviteter som hver enkelt velger selv, mange av dem trenger støtte og hjelp i forskjellige grader, har forskjellige ønsker, innterese ømråder og drømmer.

Noen har behov eller velger individuell støttekontkt og andre velger delta i en aktivitetesgruppe eller kombinasjon med en frivilig organisasjon. So det er viktig at alle kunne få et støttekontakttjenste som de vil ha. Kartlegging av fritidesorganisasjoners inhold/ i uttrykk for arbeidskraft de har og støttende materiale er veldig viktig til å oppnå fritidesaktiviteter som de enkelte brukere ønsker og drømmer å delta.

Det er viktig å vare med Frivillige organisasjoner for å dele aktiviteter med andre og ble kjent med nye mensker .

Viktig at alle mennesker får tilbud og mulighet til altiviteter der ein føler mestring og styrke eige sjølvbilete.

Det er viktig at alle mennesker får mulighet og tilbud for å kunne delta på en aktivitet som gir dem mestringsfølelse og trivsel til å styrke selvbildet sitt og går dem en god trivsel i hverdagen.