Støttekontakttjenesten - tre hovedløsninger

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

I Norge ble betegnelsen støttekontakt benyttet første gang i 1955 om personer som skulle gi barn og ungdom som trengte spesiell hjelp og støtte. Inspirasjonen til denne støttekontaktvirksomheten ble hentet fra USA. Før andre verdenskrig ble det her satt i gang et prosjekt hvor en koblet kriminelle gutter mot mannlige studenter. I årene etter andre verdenskrigen ble det iverksatt flere prosjektet for å koble voksne menn til jødiske gutter som hadde mistet sine mannlige slektninger i krigen. Blant målsetningene i disse kontaktetableringene var et ønske om at guttene skulle få flere opplevelser til å delta på ulike aktiviteter. I løpet av 1970 årene ble bruken av støttekontakter i Norge utvidet i tråd med sosialpolitiske reformer som har økt oppmerksomheten med å legge forholdene til rette for økt deltakelse i samfunnet for mennesker med en nedsatt funksjonsevne.
I 1993 kom støttekontaktvirksomhet inn i lov om sosiale tjenester og lov om barneverntjenester. Det ble med dette et hjelpetiltak som kommunene ble pålagt å ha, og har blitt et av de mest brukte tiltakene etter disse lovene.

Støttekontakttjenesten er dag er en omfattende og viktig tjeneste for over 30.000 barn, ungdom, voksne og eldre. Tjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange personer med en utviklingshemning er dette et tjenestetilbud som er avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. En rekke undersøkelser dokumenterer at mange personer med en nedsatt funksjonsevne har problemer med ensomhet, isolasjon eller utestenging fra fellesskapet. Noen har liten tilhørighet i familie og nabolag, eller mangler venner. En del har heller ikke ferdigheter, krefter og ressurser til å delta i sosiale fellesskap. Andre kan kjenne seg maktesløse i forhold til omgivelsene fordi fritidsarenaene ikke er tilrettelagt slik at det er tilgjengelig for alle.

Støttekontakttjenesten har utviklet seg i takt med samfunnsutviklingen. Utfordringen er å utforme et fritidstilbud basert på det enkelte menneskets ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer. For å sikre dette oppfordres kommunene til å tilby tjenesten innenfor tre hovedløsninger:

 • Individuell støttekontakt
 • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
 • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

De fleste som har støttekontakt vil ha en av disse løsningene. For noen kan det være behov for å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon. Uansett løsning bør det fattes vedtak som beskriver innhold og omfang av tiltaket. Vedtaket skal bygge på den enkeltes ønsker og behov.

Kommunene står relativt fritt med hensyn til hvordan den vil organisere sin støttekontakttjeneste, men skal så langt som mulig finne individuelt tilpassede løsninger. Det skal foretas en konkret, individuell vurdering i det enkelte tilfellet. Tjenesten skal tilpasses den enkelte brukeren. Dersom brukeren etter en konkret individuell vurdering oppfyller vilkårene i loven, kan kommunen ikke unnlate å oppfylle sin lovpålagte plikt ved å gi hjelpen som et ulovfestet tiltak gjennom eksempelvis deltakelse i fritidsgrupper eller andre lovpålagte aktiviteter.

Helsedirektoratet ønsker gjennom en nasjonal satsning knyttet til feltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse" å styrke arbeidet med å tilrettelegge fritid for andre. Det nasjonale nettstedet Fritid for alle har blitt sentralt i dette arbeidet. Her formidles bl.a. kunnskap, erfaringer og nyhetsstoff knyttet til tjenestetilbudet støttekontakt.

Ta gjerne en titt på filmen som presenteres på nettsiden Fritid for alle. Filmen presenterer tre hovedløsninger.

  Hva er støttekontakttjenesten?
 • Dette er en lovpålagt tjeneste som alle kommuner må tilby.

  Rett svar. smileyStøttekontakttjenesten er en lovpålagt tjeneste som må tilbys etter sosialtjenesteloven og barnevernsloven.

 • Støttekontakttjenesten er en tjeneste som alle kommuner er pålagt å tilby barn og unge som trenger støtte for å kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

  Tjenesten er universell slik at den kan søkes av alle uansett alder.

 • Støttekontakt er et ulovfestet tiltak som benyttes i mange kommuner.

  Støttekontakttjenesten var fra midten av 1950-årene et ulovfestet tiltak som ble benyttet i mange kommuner. Når vi fikk dagens sosialtjenestelov og barnevernslov ble støttekontakttjenesten tatt inn i begge disse lovene som en tjeneste alle kommuner må tilby.