Andre tilstander

Non-ketotisk hyperosmolært koma


Non-ketotisk hyperosmolært koma er en sjelden men livstruende tilstand. Den opptrer helst hos eldre mennesker med type 2 diabetes. Tilstande skjer typisk ved langvarig ukontrollert hyperglykemi og ved tilstander som forverrer hyperglykemien som infeksjoner, hjerteinfarkt, hjerneslag. Også kirurgiske inngrep eller behandling med glukokortikoider.

Alvorlig hyperglykemi og dehydrering, samt redusert bevisshet foreligger som oftest. Denne tilstanden krever sykehusinnleggelse med intravenøsbehandling og overvåking. Non-ketotisk hyperosmolært koma utvkles langsommere enn diabetisk ketoacidose. På grunn av det kan tilstanden overses i begynnelsen noe som forsinker diagnose og behandling og som resulterer i dårlige pronose.   

Ketoacidose


Syreforgiftning skyldes opphopning av ketoner (ketosyrer) i blodet på grunn av alvorlig insulinmangel. De vanligste årsakene er ved nyoppstått type 1-diabetes og i tilfelle hvor mennesker med type 1- diabetes får annen sykdom med feber som øker behovet for insulin.

I slike situasjoner vil blodsukkeret være høyt (over 15 mmol/l) og man finner sukker og ketonsyrer (ketoner) i urinen. Uten behandling vil man raskt blir alvorlig syk med bevisstløshet (diabeteskoma).

Kombinasjonen høyt blodsukker, sukker og ketoner i urinen bør føre til at man straks kontakter lege. Ketoacidose er svært sjelden ved type 2-diabetes.

Føling (hypoglykemi)


En entydig definisjon av hypoglykemi er vanskelig. De fleste vil merke ubehag og/eller få en adrenerg respons (insulinføling) når P-glukosen kommer ned i området 2,5-3,3 mmol/l. Det er individuelle variasjoner i hvor følingsterskelen ligger. Ved mistanke om føling er det viktig å måle blodglukose.

Behandlingsmålet for P-glukose er 4,0-10 mmol/l og for HbA1c ≤ 7.0 %. Bruker man insulin eller visse tabletter (tabletter av typen Amaryl, Mindiab, Apamid og Glibenclamid) for å oppnå dette, medfører det risiko for hypoglykemi.

Hos personer med godt regulert type 1-diabetes er lette hypoglykemier svært vanlig. Alvorlig hypoglykemi (omtåkethet, bevisstløshet/insulinsjokk) må så langt som mulig unngås. Hvis dette er uunngåelig for å få tilfredsstillende HbA1c, må man i stedet akseptere noe høyere blodglukosenivå.

Frykt for hypoglykemi kan være en forklaring på dårlig blodglukosekontroll. 


Litteratur/lenker:

Skafjeld, A. og Graue, M. (2011) Diabetes-forebygging-oppfølging og behandling

Artikkel fra Norsk Helseinformatikk: Hyperglykemi

Artikkel fra Diabetesforbundet: Diabeteskoma